Політика AML

changecoins.io відповідно до побоюваннь регуляторів багатьох країн з приводу можливості використання криптовалюти з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і визнаючи повну анонімність під час проведення операцій, що суперечать інтересам своїх клієнтів, приймає цю Програму в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

 

1. Терміни та визначення

1.1. У Програмі в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму, якщо з тексту прямо не випливає інше, терміни матимуть такі значення:

- «Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом» —  надання правомірного вигляду володінню, користування чи розпорядження грошовими коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення злочину.

- «Сервіс» — changecoins.io

- «Угода» —  Угода коростувача, текст якої доступний за посиланням http://changecoins.io/ССЫЛКА НА УГОДУ

 

«Користувач» — фізична особа, яка є дієздатною відповідно до чинного законодавства і, яка уклала з Сервісом Угоду.

«Програма» —  ця програма в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

«Публічні посадові особи» —  особи, що обіймають державні посади, і особи, які заміщають посади державної цивільної служби (у тому числі, глав держав, урядів, міністрів, керівників відомств, керівників центральних банків, суддів вищих судів, прокурорів, послів, керівників державних корпорацій і фондів, членів парламентів).

«Фінансування тероризму» — надання/збір коштів або надання фінансових послуг з усвідомленням того, що вони призначені для фінансування організації, підготовки та вчинення терористичного акту.

 

1.2. Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Програми, повинні тлумачитися відповідно до Угоди та чинного законодавства України.

1.3. Назви заголовків (статей) Програми призначені виключно для зручності користування текстом Програми і буквального юридичного значення не мають.


 

2. Дія Програми


2.1. Положення Програми обов'язкові для Сервісу і користувачів.
2.2. Сервіс надає послуги користувачам тільки на умовах дотримання Програми користувачами.


 

3. Відмова від співробітництва


3.1. Загальне правило
Сервіс відмовляється від будь-яких зобов'язань перед Користувачем, якщо Сервісу стане відомо, що Користувач прагне в будь-якій мірі використовувати сервіс для здійснення протиправної діяльності, у тому числі легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму.


3.2. Окремі випадки
Сервіс відмовляється від будь-яких зобов'язань перед Користувачем, якщо це потребуватиме вчинення будь-яких дій на користь наступних осіб:
3.2.1. особи, що підозрюються або обвинувачені у веденні терористичної або екстремістської діяльності або засуджених за ці дії;
3.2.2. особи, до яких прийняті міжнародні або регіональні санкції;
3.2.3. особи, до яких застосовуються або повинні застосовуватися заходи заморожування (блокування) грошових коштів та іншого майна;
3.2.4. особи, що є публічними посадовими особами, визнаними винними в порушенні прав людини;
3.2.5. особи, які є громадянами держав, на які накладено міжнародні санкції.


 

4. Обмеження щодо проведення операцій


4.1.Якщо виникають підстави підозрювати Користувача в здійсненні протиправної діяльності відповідно до пункту 3.1. Програми, Сервіс залишає за собою право в будь-який момент припинити здійснювати будь-які дії на користь такого Користувача.
 

4.2. Для здійснення операції на суму, що перевищує 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень,
Користувач зобов'язаний надати документи для проходження процедури верифікації відповідно до статті 5 Програми.
Користувач, який здійснює операції на суму, що не перевищує 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень, має право не проходити процедуру ідентифікації відповідно до положень статті 5 Програми.
Для таких неідентифікованих користувачів Сервіс встановлює граничну сумарну вартості за операціями в розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень в місяць.
У разі перевищення такої сумарної вартості за операціями, Користувач зобов'язаний пройти процедуру ідентифікації відповідно до положень статті 5 Програми.


4.3. Сервіс має право заблокувати проведення операцій до моменту надання Користувачем, ідентифікованим Сервісом відповідно до положень статті 5 Програми,
додаткових документів для ідентифікації вигодонабувача або бенефіціарного власника,
з'ясування підстави для проведення операції та інших обставин
(Пакет необхідних документів встановлюється Сервіс в кожному конкретному випадку), якщо:
4.3.1. проведена Користувачем операція дорівнює або перевищує 600 000 (шістсот тисяч) гривень;
4.3.2. у Сервісу є підстави вважати операцію, проведену Користувачем, сумнівною або незвичайною.


4.4. У разі, якщо необхідні документи не були надані Користувачем, або у Сервісу виникли сумніви з приводу достовірності відомостей, що містяться в цих документах, Сервіс залишає за собою право не проводити операцію або призупинити проведення операції до моменту надання відповідних документів.


4.5. Як виняток із пункту 4.2 Програми, Сервіс має право вимагати від Користувача надання документів відповідно до пунктів 4.2-4.3 Програми, при здійсненні таким Користувачем одноразової операції на суму, що не перевищує 80 000 (вісімдесят тисяч),
або при здійсненні операцій, загальна сума яких не перевищує 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень в місяць, якщо у Сервісу є підстави вважати ці операції сумнівними або незвичайними операціями, а також у разі виявлення спроб обійти обмеження, встановлені в Програмі, технічним шляхом або шляхом змови з іншими Користувачами.


 

5. Ідентифікація користувачів


5.1. Для ідентифікації Користувача Сервіс з'ясовує наступну інформацію про Користувача:
5.1.1. повне ім'я;
5.1.2. адреса місця проживання (реєстрації);
5.1.3. дата і місце народження;
5.1.4. реквізити документів, що засвідчують особу.
5.2. Ідентифікація Користувача відбувається через пред'явлення сканованої копії/фото паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та копії/фото документа, що підтверджує місце проживання.

За необхідності Сервіс може попросити Користувача надати інші документи, необхідні для дотримання вимог Програми.
 

5.3. Сервіс вимагає від користувачів, які є іноземними або українськими публічними посадовими особами, подружжям або неповнолітніми дітьми таких осіб, повідомити про це Сервісу до початку проведення будь-яких операцій з Сервісом.
У разі, якщо Сервісу стане відомо, що Користувач приховав цю інформацію, Сервіс має право припинити будь-які дії на користь таких користувачів.


 

6. Вимоги до документів


6.1. Документи, що надаються Користувачем Сервісу відповідно до пунктів 4.2-4.3 Програми, повинні бути складені українською або російською мовою, а в разі перекладу документів, такий переклад повинен бути нотаріально завірений.
 

6.2. Скановані копії документів повинні бути представлені у високій якості з роздільною здатністю не менше 300dpi.

 


7. Заходи, які вживаються Сервісом


Для забезпечення дотримання пункту 2.1 Програми Сервіс вживаються наступні заходи:
7.1. Призначає співробітника, відповідального за дотримання Програми, оновлення Програми і її відповідність міжнародним стандартам і вимогам українського законодавства;


7.2. Встановлює критерії сумнівних і незвичайних операцій, а також способи визначення сумнівних і незвичайних операцій;


7.3. Аналізує проведені Користувачами операції з точки зору їх відповідності критеріям сумнівних і незвичайних операцій;


7.4. Веде облік проведених Користувачами операцій і зберігає інформацію про такі операції продовж 5 (п'яти) років;


7.5. Перевіряє не рідше одного разу на 3 місяці наявність серед користувачів осіб, зазначених у пункті 3.2 Програми.


 

8. Зміна умов Програми


8.1. Сервіс має право в односторонньому порядку змінювати Програму, у тому числі вводити нові вимоги і обмеження.
Сервіс повідомляє про прийняття нової версії Програми шляхом розміщення інформаційного повідомлення на сайті в мережі Інтернет за адресою http://changecoins.io
При цьому нова версія Програми вступає в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту її розміщення в мережі Інтернет за мережевою адресою http://changecoins.io/aml


8.2. Користувачі зобов'язуються знайомитися з новою версією Програми.
Якщо Користувач продовжуватиме використовувати сайт http://changecoins.io в мережі Інтернет, то це означатиме згоду користувачів з умовами нової версії Програми.


8.3. Якщо Користувач не згоден з умовами нової версії Програми, він припиняє користуватися Сайтом і Системою.